Villkor och regler

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV HEMSIDORNAI

Ingen av punkterna i detta material är ämnad att förbigå lokala företags självständiga beslutanderätt. Anställningsförhållanden som behandlas i detta material representerar inte rapporteringsanknytningar, men kan beskriva operativ rådgivning, handledning eller underhållsförhållanden. Om aktieägarnas syn på ett lokalt företags verksamhet granskas i materialet, förblir ansvaret för verksamheten hos det lokala företaget.

Exxon Mobil Corporation har ett flertal dotterbolag, i vars namn ExxonMobil, Exxon, Esso och Mobil ofta förekommer. Av bekvämlighetsskäl och för att förenkla sakframställningen på dessa nätsidor förkortas ovannämnda namn samt sådana uttryck som sammanslutning, företag, vår, vi och den/det när vissa dotterbolag eller bolagsgrupper avses. Av bekvämlighetsskäl används också ibland förkortningar av hänvisningar till världsomspännande eller regionala organisationer och världsomspännande eller regional affärsverksamhet. ExxonMobil har affärsförbindelser med tusentals kunder och leverantörer, med administrationen i många länder osv. Av bekvämlighetsskäl och för att förenkla saken används ord som företag, gemensamt företag, öppet bolag och kompanjon för att beskriva affärsförbindelser, till vilka hör gemensam verksamhet och intressen. Således beskriver dessa ord inte nödvändigtvis exakta rättsförhållanden.

Exxon Mobil Corporation och dess dotterbolag (här ExxonMobil eller Företaget) upprätthåller de här nätsidorna eller andra liknande eller hit hörande nätsidor (www-hemsidor) och erbjuder Er vissa förbindelser, gränssnitt och funktioner på eller via dessa hemsidor, inom ramarna för Ert avtal och under uppfyllande av följande villkor (allmänna villkor). Om Ni använder dessa hemsidor eller dessa förbindelser, godkänner Ni också de allmänna villkoren. De godkända villkoren är en del av det bindande avtalet mellan Er och ExxonMobil, inom ramarna för vilket Ni använder hemsidorna eller förbindelserna (avtalet). Om Ni inte vill godkänna de allmänna villkoren, använd inte dessa hemsidor eller dessa förbindelser.

1) Förändringar och allmänna tilläggsvillkor

ExxonMobil förbihåller sig rätten att när som helst ändra de allmänna villkoren utan separat meddelande härom. Det vore skäl att besöka hemsidorna då och då för att hålla sig uppdaterad om de senaste förändringarna, eftersom dessa är bindande. Om Ni använder hemsidorna eller förbindelserna efter att dylika förändringar har genomförts, har ditt avtal också ändrats i enlighet med sagda förändringar.

Ni bör kontrollera varje sida Ni besöker. På vissa ställen kan det finnas vissa tilläggsavtal som tillämpas vid användningen av dessa sidor. De här villkoren kan också ändras när som helst utan separat meddelande. På dessa platser bör Ni godkänna ovannämnda speciella villkor.

2) Användning av hemsidorna

A. Hemsidornas säkerhet. Ni får inte bryta mot eller försöka bryta mot hemsidornas eller förbindelsernas säkerhet. Alla dylika överträdelser kan leda till straff- och civilrättsliga påföljder. Vi undersöker alla eventuella överträdelser och vid misstanke om brottslig verksamhet överlåts undersökningen av ärendet till vederbörande myndighet. Till överträdelser mot hemsidornas och tjänstens säkerhet räknas, utan begränsningar, följande:

Inloggning på nätservern eller försök till inloggning på nätservern eller meddelande om att Ni inte har användarrättighet. Öppning av filer eller försök att komma åt förbindelser som inte är ämnade för Ert bruk.Försök att undersöka, bläddra i eller testa ömtåligheten hos vilket som helst system, undersystem eller nätverk. Fingrande, hackning, ändring av eller på annat sätt förstörande av kontrollsystemen för säkerhet eller rättigheter utan vederbörligt lov.Uppladdning av material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, cancelbots eller andra dataprogramrutiner eller motorer i avsikt att skada datorns funktion, eller hemsidornas eller förbindelser, förstöra dem eller i övrigt försvaga dem.Intrång i system, filer eller data, användning eller övertagande av dessa, eller störande av användarens, värddatorns eller nätets förbindelse med något datasystem, utan begränsningar inkluderande överbelastning, ”flooding”, ”e-postbombning”, eller ”vältning”.

B. ”Skräppost” och motsvarande funktioner. Ni får inte skicka mottagna eller liknande oönskade e-postmeddelanden, brev med kommersiell massreklam eller kedjebrev till en eller flera e-postningslistor (två eller flera e-postadresser samlade till en e-postmottagare).

C. Överträdelse. Ni får inte bryta mot någons upphovsrätt, produktmärke, patent eller andra industriella rättigheter när Ni använder hemsidorna eller förbindelserna. Vi kan dra in dina användar- och förbindelserättigheter vid misstanke om att Ni använder hemsidorna och förbindelserna på ett sätt som bryter mot någons upphovsrätt, produktmärke, patent eller andra industriella rättigheter. En domstol kan döma Er att ersätta oss och eventuella industriella rättigheters legitima ägare för skador orsakade av din överträdelse.

D. Övrig förbjuden verksamhet. När Ni använder hemsidorna eller förbindelserna får Ni inte:

Posta, skicka e-postmeddelanden eller på annat sätt skicka lagstridigt, störande, smädligt, hotfullt, smaklöst, uppenbart sexuellt, fientligt eller på annat sätt klandrande material eller material som utnyttjar barn eller kränker någons integritet eller andra rättigheter, ej heller material som ExxonMobil enligt eget omdöme inte önskar få postat eller sänt, eller använda hemsidorna eller förbindelserna för att stöda dylikt material.Fortsätta att sända e-postmeddelanden till mottagare som har meddelat att de inte vill ta emot e-postmeddelanden av Er.Uppföra Er:

1) kränkande mot lagar och förordningar eller 2) så, att Ert uppförande leder till civilrättsliga påföljder eller uppmuntra till dylikt uppförande.Uppföra Er så att hemsidorna eller deras funktion störs eller försvagas.Utge Er för att vara någon annan person eller sammanslutning, uppge falska personuppgifter eller kontakter till företaget eller förfalska, avlägsna, eller förändra någon del av TCP/IP-paketets identifikationsdata i något e-postmeddelande eller annan sändning.Delta i bedräglig nätverksmarknadsföring, ellerDelta i någon av de ovannämnda verksamheterna eller tillåta att någon annan deltar i dylik verksamhet.

E. Innehåll. Ni bör iaktta försiktighet, sunt förnuft och omdöme när Ni använder hemsidorna eller förbindelserna. Ni är ansvarig för allt material som Ni förmedlar till sidan eller via den eller dess förbindelser. Ni garanterar att allt det material Ni postar eller förmedlar via hemsidorna eller förbindelserna är korrekt och riktigt, inte är missledande och att Ni förmedlar det i god tro samt att Ni har rätt att posta eller förmedla dylik information. Dylik information (inklusive men inte begränsat till information, texter, program, musik, ljud, fotografier, grafik, videor, meddelanden eller vilket som helst annat material), vare sig det är postat offentligt eller vidarebefordrat privat, är helt och hållet Ert ansvar.

F. Ni godkänner att all användning av information som Ni fått via hemsidorna eller förbindelserna sker på egen risk.

G. Påföljder av inkorrekt användning. Om Ni har brutit eller försökt bryta mot detta avtal förbehåller vi oss rätten (men inte skyldigheten) att, enligt vår egen bedömning, vägra att ta emot eller radera material Ni skickar in samt dra in Era användar- eller förbindelserättigheter utan att särskilt meddela Er därom. Om en tredje part pga. Er direkt eller indirekt bryter eller försöker bryta mot detta avtal, anser vi att Ni har brutit mot avtalet. Dessutom anser vi användandet av ett annat företags förbindelser i akt och mening att befrämja brytandet av avtalet vara ett avtalsbrott, om användandet av det andra företagets förbindelser kan anses inverka skadligt på hemsidorna eller förbindelserna.

H. Ingen licensiering. Ni får ingen, i ExxonMobils nuvarande eller framtida ägo varande eller av ExxonMobil kontrollerad, direkt eller underförstådd patenträttighet eller affärsrättslig licens genom att använda hemsidorna eller förbindelserna.

I. Länkning. Ni får inte länka till dessa hemsidor utan att ExxonMobil på förhand gett sitt tillstånd till detta. Ni kan ladda ner och skriva ut en kopia av innehållet på dessa hemsidor för eget, ickekommersiellt bruk eller i samband med att Ni köper någon av ExxonMobils produkter, förutsatt att Ni inte bryter mot eller ändrar upphovsrätter eller produktmärkesinformation. Andra än i detta stycke specificerade delar av dessa hemsidor får Ni inte kopiera (genom att skriva ut på papper, spara på diskett, överföra till någon annan nätsida, ladda ner på något annat sätt), dela ut (inklusive utdelning av kopior), skicka, ändra eller fingra på på något annat sätt.

3) Ingen garanti

Denna nätsida och dessa förbindelser levereras ”som sådana”, utan några som helst direkta eller indirekta garantier i lagens vidaste tolkning. ExxonMobil frånsäger sig alla direkta eller indirekta garantiförbindelser inklusive, men inte begränsat till, indirekta garantier som rör säljbarhet eller lämplighet för något speciellt ändamål samt okränkbarhet. ExxonMobil garanterar inte att nätsidans funktioner eller förbindelser är kontinuerliga och felfria, att fel repareras eller att denna nätsida eller servern, till vilken man kan komma från nätsidan, inte innehåller virus eller andra skadliga delar. ExxonMobil garanterar inte användningen av denna nätsida eller av förbindelsernas innehåll vad gäller deras felfrihet, noggrannhet, tillräcklighet, nytta, tidsenlighet, pålitlighet osv. I vissa fall tillåter inte lagen avsägande av dolda/indirekta garantier, varför det är möjligt att ovanstående begränsningar och uteslutningar inte alls gäller Er.

4) Ansvarsbegränsning

ExxonMobil är inte ansvarigt inför Er eller inför någon annan part för några som helst skador som leder till ersättningar, för straffersättningar, specialskador eller indirekta skador som beror på användning eller okunnig användning av nätsidan, förbindelserna eller nätsidans innehåll eller på funktionen hos nätsidan, förbindelserna eller på nätsidan beskrivna produkters funktion, även om ExxonMobil skulle ha blivit förvarnat om på detta sätt möjligen uppkommande skador. Den tillämpliga lagen tillåter inte nödvändigtvis begränsning eller uteslutning av ansvar eller av tillfälliga eller indirekta skador, varför det är möjligt att ovanstående begränsningar eller uteslutningar inte alls gäller Er.

Om Ni är missnöjd med någon del av nätsidan eller förbindelsen eller något av dessa villkor, kan Ni åtgärda saken genom att avsluta användningen av nätsidan och förbindelserna.

5) Användarmaterialet är inte sekretessbelagt

Ni bör inte skicka material som Ni anser vara konfidentiellt eller upphovsrättsligt skyddat till eller via denna nätsida. Allt material som Ni skickar till eller via denna nätsida anses vara icke-konfidentiellt och upphovsrättsligt oskyddat. Såvida inte annat nämns i redogörelsen för datasekretess mellan Er och ExxonMobil eller i ett separat avtal, ger Ni ExxonMobil en obegränsad, oåterkallelig, världsomspännande, royaltyfri licens att använda, kopiera, offentligt visa, skicka och dela ut dylikt material. Vidare godkänner Ni att ExxonMobil har rätt att avgiftsfritt och utan att därom till Er eller andra anmäla detta använda alla koncept, all information, all kunskap och alla idéer som Ni skickar (eller låter någon annan skicka för Er räkning) till eller via nätsidan.

6) Användning av tredje parts nätsidor

Av bekvämlighetsskäl kan ExxonMobil ge ut länkar till tredje parters nätsidor. Om Ni beslutar att besöka en tredje parts nätsida via en länk Ni fått från denna nätsida, gör Ni detta på eget ansvar. ExxonMobil ansvarar inte för virus eller annat skadligt material som Ni kan träffa på på en tredje parts nätsida. ExxonMobil garanterar inte några nätsidor eller deras innehåll och ansvarar inte för dem.

7) Användarnas kommunikationsområden

Nätsidan kan innehålla områden där användarna kommunicerar med varandra, inklusive men inte begränsat till, e-postlådor, kalendrar, diskussionsgrupper eller privata nätsidor.

ExxonMobil har rätt, men inte skyldighet, att följa med eller utvärdera vilken som helst del av nätsidan eller förbindelserna, inklusive användarnas kommunikationsområden. ExxonMobil har dock inget ansvar för det informationsinnehåll som sänds via dessa områden.

8) Avslöjande av information; framtidsutsikter

En del av informationen på denna nätsida kan innehålla framtidsutsikter eller uppskattningar av andra kommande händelser inom företaget eller av det ekonomiska läget. Vi vill varna Er för att dessa uppskattningar bara är förutsägelser och att verkliga skeenden eller resultat kan avvika från dem i betydande grad. Vi hänvisar till dokument som företaget ibland överlämnar till Securities and Exchange Commission, speciellt de senaste formulären 10-K, 10-Q ja 10-Q/A. Dessa dokument innehåller och ur dem framkommer viktiga faktorer, med vars hjälp man kunde göra verkliga resultat och som skiljer sig väsentligt från våra uppskattningar eller framtidsutsikter, såsom möjliga fluktuationer i kvartalsresultatet, beroendet av den senaste produktutvecklingen, den snabba teknologiska och ekonomiska utvecklingen, inköpsstrategin, tillverkningsrisker, Internet-infrastrukturens risker, aktiemarknadsprisernas ombytlighet, hantering av ekonomiska risker och den riskunderkastade framtida tillväxten.

9) Världsomspännande tillgänglighet/Exportkontroller

ExxonMobils olika kontor i USA kan administrera och använda en del av nätsidan eller förbindelserna. ExxonMobil påstår inte att nätsidan, förbindelserna eller materialet som man kan få från nätsidan eller som det berättas om på nätsidan är vederbörliga eller åtkomliga på andra håll. I vissa länder kan ovanstående vara förbjudna, eftersom innehållet anses vara olagligt eller straffbart. Speciellt förbjudet är det att använda sådana hemsidor eller förbindelser som personer eller länder som USA har sanktionerat har levererat till sidorna.

De som använder nätsidan eller förbindelserna gör så på eget ansvar och ansvarar för att de följer alla, av USA:s nationella och lokala, tillämpliga lagar. Ni får exportera eller återexportera tjänster, information eller material som är åtkomligt på nätsidan eller som presenteras på nätsidan endast i enlighet med alla USA:s lagar och förordningar. Framför allt får Ni inte exportera eller återexportera till något sådant land (eller till ifrågavarande lands medborgare eller till i ifrågavarande land boende person) dit USA förbjuder export av varor, tjänster eller teknologi eller till sådana personer eller samfund som återfinns i följande förteckningar: the U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals, the U.S. Bureau of Export Administration Entity List, the U.S. Bureau of Export Administration Denied Persons List eller the U.S, Commerce Department's Table of Denial Orders. Dessutom ansvarar Ni för att Ni följer alla de lokala lagar i Ert eget land som kan inverka på Er rätt att importera, exportera eller använda nätsidan, förbindelserna, information eller material som är åtkomliga på nätsidan eller som presenteras där

10) Ersättning till företaget

Ni förbinder er att ersätta ExxonMobil Corporation (inklusive dess dotterbolag, här benämnda ”ExxonMobil”) samt ExxonMobils tjänstemän, direktörer och arbetstagare för alla ersättnings- och andra krav, stämningsorsaker, skulder, förluster eller förbindelser, inklusive rimliga advokatarvoden till det belopp som ovannämnda krav grundar sig på, orsakas av eller härrör sig från Er egen eller någon annan persons överträdelse, om denna andra person använder Ert lösenord eller tillämpar dessa, i detta avtalförekommande villkor.

11) Tillämplig lag och konfliktlösning

På detta avtal tillämpas USA:s Virginias statsförbunds interna lagar (utan att dess principer för lösning av juridiska konflikter tillämpas) Om ett käromål, ett åtal, eller ett rättsförfarande som beror på detta avtal eller på något sätt är knutet till detta avtal lyder under delstatens jurisdiktion, förordnar Ni och ExxonMobil att Förenta Staternas delstats Virginia östra områdes distriktsrätt, avdelningen i Alexandria uteslutande löser nämnda tvist och underordnar er denna domstols beslut. Om delstatens jurisdiktion inte omfattar nämnda käromål, åtal eller förfarande, förordnar Ni och ExxonMobil att distriktsrätten i grevskapet Fairfax, Virginia uteslutande löser nämnda tvist och underordnar er denna domstols beslut.

12) Särskild anmärkning till föräldrar

Sidorna innehåller information som kan vara speciellt intressant för barn, men ExxonMobil strävar inte efter att, med hjälp av dessa sidor, samla in uppgifter om eller av personer, vars ålder understiger 17 år.

13) Så här kontaktar Ni oss

Om Ni har frågor som rör denna nätsidas redogörelse på nätet eller om någon del av redogörelsen eller genomförandet av denna, kan Ni kontakta oss på följande adress:

Exxon Mobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049