Redogörelse för datasekretess

Exxon Mobil Corporation och dess dotterbolag (”Exxon Mobil”) uppskattar det intresse Ni visat för dessa och övriga av Exxon Mobils motsvarande sidor eller till dessa länkade sidor (”sidor”). Ert integritetsskydd är viktigt för oss och därför vill vi att Ni förstår vår praxis att samla in uppgifter om de personer som besöker våra sidor och hur vi använder dessa uppgifter. Kontrollera varje del eller sida av de sidor Ni besöker. Vissa delar av sidorna kan innehålla ändringar i fråga om den redogörelse för integritetsskyddet som tillämpas på Er vid användningen av sagda del eller sida, t.ex. kan vissa applikationer kräva att Ni anger vissa tilläggsuppgifter.

Informationen och dess användning

När någon besöker sidorna samlar vår server automatiskt in data som gör det möjligt för sidorna att kommunicera med besökarens dator under besöket. Vi spårar också sådan information som antalet besökare, vilka delar av sidorna som besöks, IP-adress (Internet-adress som Er dator tilldelats av Internet-tjänsternas leverantör), bransch och webbläsare (t.ex. Netscape eller Internet Explorer), datum och klockslag. Vi använder denna information för statistiska ändamål som hjälper oss att utveckla och administrera sidorna. Denna information avslöjar inga personliga uppgifter, med hjälp av vilka vi kunde lokalisera eller identifiera enskilda besökare.

Datasekretessen är fokuserad på personlig information, dvs. information med vars hjälp en individ kan identifieras, t.ex. namn, adresser, e-postadresser och telefonnummer. Om Ni under Ert besök uppger Ert namn, fyller i ett beställningsformulär, deltar i en tävling eller uppger övriga uppgifter, är det möjligt att Ni uppger personlig information. Vi kan samla in sådan, personlig information för att kunna sända Er våra produkter eller tjänster, för att kunna debitera Er för de tjänster eller produkter Ni har beställt, för att marknadsföra produkter eller kontakter som vi antar att Ni är intresserad av eller för att kontakta Er i något annat ärende.

Som framgår av kapitlet ”Överlåtande av information till tredje part", överlåter eller säljer vi inte personlig information till tredje part i syftet att denna tredje part ska kunna marknadsföra produkter eller tjänster till Er. Som det också framgår av kapitlet ”Avslutande av användningen/ändring av uppgift”, förbinder vi oss att avlägsna Era personliga uppgifter ur vår databas inom en rimlig tid, så att Ni inte i ett senare skede blir kontaktad av oss. Om Ni meddelar att personliga uppgifter som Ni vid ett tidigare tillfälle har skickat in till våra sidor har ändrats, genomför vi behövliga korrigeringar.

Information som lagrats i Er dator
Vi kan spara viss information (allmänt känd under benämningen ”cookie”) ur Er dator när Ni besöker våra sidor. Denna information underlättar användningen av sidorna och ser till att Ni inte behöver mata in detaljerad information varje gång Ni besöker sidorna. Om Ni vill kan Ni radera eller blockera denna information från Er dator. (’Hjälp’ –skärmen eller Er handbok borde innehålla information om hur Ni kan göra detta).

Information om barn
Sidorna innehåller information som kan vara speciellt intressant för barn, men ExxonMobil strävar inte efter att, med hjälp av sina sidor, samla in uppgifter om eller av personer, vars ålder understiger 17 år.

Hyperlänkar
Dessa sidor innehåller länkar till sidor som inte ägs eller administreras av ExxonMobil. Vi kan inte ansvara för datasekretesspolitiken och –policyn i fråga om dessa och vi kopierar eller garanterar inte heller dessa sidors datasekretessmetoder. Vi kan inte heller ansvara för politiken eller policyn som rör sådana sidor, från vilka Ni har fått länken till våra sidor. Vi rekommenderar att Ni kontrollerar de andra sidornas datasekretesspolitik och kontaktar operatören om Ni är orolig över någonting eller om Ni har frågor.

Överlåtande av information till en tredje part
Kommunikationen över Internet och sändandet av information, produkter och varor till Er på andra sätt kräver ovillkorligen att Era personliga uppgifter behandlas eller förmedlas av en tredje part, men ExxonMobil säljer eller överlåter inte Er personliga information till en tredje part för ändamål som ger denna tredje part möjlighet att marknadsföra sina produkter eller tjänster till Er.

Vi har utlokaliserat vissa av våra uppgifter till andra företag och personer. Exempel på sådana uppgifter är mottagandet av beställningar, leveranser, post och e-post, avlägsnandet av återkommande information från kundlistor, informationsanalys, bistånd med marknadsföring, kreditkortsbetalningar och kundservice. Ovannämnda parter har tillgång till sådan personlig information som de behöver för att kunna utföra sina uppgifter, men de får inte använda informationen för andra ändamål.

Personlig information som ExxonMobil har samlat in kan flyttas mellan dess olika divisioner och dotterbolag runt om i världen, ibland även från länder inom det europeiska ekonomiska området till länder utanför. En besökare som överlåter personlig information ger samtidigt sin tillåtelse till ovannämnda eventuella överföring av den sekretessbelagda informationen över statsgränserna.

Känslig information
ExxonMobil strävar inte efter att samla in känslig information om besökarna via sina sidor, såvida inte lagen påbjuder detta, t.ex. vid rekrytering eller i avlöningssituationer. Till känslig information hör information som rör: ras eller etnisk bakgrund, politiska åsikter, religiösa eller motsvarande övertygelser, medlemskap i fackföreningar, fysisk eller mental hälsa, sexliv eller brottsregister. Vi önskar att Ni inte förser oss med sådan känslig information. Om Ni ändå förser oss med sådan information använder ExxonMobil, med Er tillåtelse, informationen i enlighet med kapitlet "Redogörelse för datasekretess" eller på sådana sätt som klargörs när sådan information avslöjas.

Avslutande av användning/ändring av information
Ni kan anhålla om att personlig information som rör Er avlägsnas ur vår databas. Skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till vår kundservice på adresserna som nämns i punkten "Kontakt med ExxonMobils kundservice". Därefter kommer vi inte vidare att kontakta Er. På samma sätt kan Ni också ändra personlig information som rör Er och som vi har samlat in vid något tidigare tillfälle.

Användningsvillkor, meddelanden och korrigeringarOm Ni vill besöka våra sidor är eventuella tvister rörande Ert besök och datasekretessen beroende av redogörelsen för datasekretess och av de allmänna användningsvillkoren, inklusive alla begränsningar som rör skador, skiljemannaförfaranden och lagtillämpningar. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna redogörelse utan att separat meddela härom.

Kontakt med ExxonMobil:

Om Ni har frågor angående redogörelsen för datasekretess, policyn angående dessa sidor eller Ert besök på dessa sidor, kontakta följande adress:

Exxon Mobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York1
4240-1049