Mobil 1™ Engine Oil Guarantee omfattas av villkor

BEGRÄNSAD MOTORGARANTI FÖR MOBIL 1™ ENGINE OIL GUARANTEE - I SVERIGE


Vad den begränsade garantin omfattar

ExxonMobil tillhandahåller denna begränsade garanti till deltagande auktoriserade bilhandlares kunder som använder Mobil 1™ smörjmedel i sina fordon. Denna begränsade garanti omfattar motoroljan och viktiga motordelar som har smörjts med motoroljan. ExxonMobil garanterar att deras motoroljor är fria från defekter och att motoroljan skyddar en motor från haveri. Detta utesluter delar som inte exponerats för motoroljan, kända fel, konstruktionsfel eller effekter till följd av detta.

Denna begränsade garanti är föremål för de kvalificerande villkor och bestämmelser som anges i detta dokument:

 1. Fordonet måste ha servats i enlighet med fordonstillverkarens serviceschema och måste fortfarande vara inom tillverkarens garantiperiod, eller vara på en första service efter att tillverkarens garanti har upphört att gälla då denna begränsade garanti träder i kraft;
 2. Fordonet måste servas med lämplig kvalitet av Mobil 1™ som del av en fullständig service enligt tillverkarens serviceschema från och med att denna begränsade garanti träder i kraft;
 3. Denna begränsade garanti träder i kraft det datum då detta skriftligen kommuniceras av deltagande återförsäljare till konsumenten och ska fortlöpa från och med datum för ikraftträdande och så länge som fordonet servas i enlighet med tillverkarens serviceschema, upp till max fem (5) år eller 160 000 km beroende på vilket som infaller först;
 4. Denna begränsade garanti kan ej överföras.

Vad den begränsade garantin inte täcker

Denna begränsad garanti exkluderar:
 1. Smörjmedel av varumärket Mobil 1™ som används i mekanisk utrustning som blivit undermålig till följd av onormal användning, vårdslöshet, missbruk, skador orsakade av olycka eller frakt, samt utrustning som modifierats utan skriftligt godkännande från utrustningens tillverkare (OEM).
 2. Situationer då de standarder för smörjmedel som OEM kräver inte överensstämmer med de som angivits av ExxonMobil utan skriftligt godkännande från ExxonMobil.
 3. Mobil 1™ smörjmedel som har använts tillsammans med andra produkter eller tillsatser och som ExxonMobil inte har godkänt för användning.
 4. Mobil 1™ smörjmedel som inte har valts ut och förvarats i enlighet med specifikationer från OEM eller skriftliga instruktioner (som inkluderar produktförpackningar) från ExxonMobil.
 5. Motorskada som orsakats till följd av tidigare tillstånd och som inte har någonting att göra med användning av Mobil 1™ smörjmedel.
 6. Reparation eller utbyte av utrustning till följd av normalt slitage.
 7. Allt ansvar för transportkostnader till och från återförsäljare eller verkstad för undersökning av utrustning, bogseringskostnader, transportkostnader, hyrbilskostnader, användningsförlust, inkomstbortfall, förlorad goodwill, förlorad vinst, värdeminskning på fordon, kostnader för reparation eller utbyte av annan egendom som skadats eller några kostnader eller skador som uppstått till följd av tillfälligheter eller konsekvenser

Vad ExxonMobil kommer att göra för att korrigera problem

ExxonMobil kommer att byta ut alla defekta smörjmedel. Om någon motorskada orsakas av Mobil 1™ smörjmedel som du köpt under tidigare nämnda villkor kommer ExxonMobil att täcka kostnaden för de delar och det arbete som krävs för att reparera motorskada som direkt orsakats av defekt eller dåligt fungerande smörjmedel.

Vad du ska göra i den händelse du har ett anspråk

Ditt anspråk måste inkomma inom 30 dagar från det att skadan upptäckts och inte senare än sex (6) månader från det datum skadan uppstod. Som första instans ska du kontakta den auktoriserade bilåterförsäljare som upprättade denna begränsade garanti åt dig. Återförsäljaren ska sedan göra en besiktning av motorn i ditt fordon för att bedöma orsaken till och vidden av skadorna. I den händelse att återförsäljaren skulle dra slutsatsen att smörjmedlet orsakat motorskadan kommer återförsäljaren att lämna in ett anspråk till sin leverantör av Mobil 1™ smörjmedel. ExxonMobil förbehåller sig rätten att utföra sin egen besiktning, genom en tredje part, för att bekräfta återförsäljarens slutsatser. Detta inkluderar egna smörjmedelsprover från motorn och en genomgång av fordonets servicehistorik.

Skulle den återförsäljare som upprättade denna begränsade garanti med dig sluta att köpa in Mobil 1™ smörjmedel så kan du fortsätta att dra fördel av den genom en annan deltagande återförsäljare. Detta gäller under förutsättning att alla kvalificerande villkor är uppfyllda.


Under vilken lag gäller denna begränsade garanti

Denna begränsade garanti styrs av svensk lag.

Denna begränsade garanti varken påverkar eller hindrar dig från att hävda några lagstadgade rättigheter som du har under konsumentskyddslagen (eller annan tillämplig lagstiftning) mot den deltagande återförsäljaren eller ExxonMobil.